TIGER WANG


BuzzFeed Rebranding


buzzFeed1.png

BuzzFeed Video

buzzFeed2.png

BuzzFeed Blue

buzzFeed3.png

BuzzFeed Yellow

buzzFeed4.png

BuzzFeed Violet

buzzFeed5.png

BuzzFeed Create

buzzfeedmain6.png

BuzzFeed Books

buzzfeedmain7.png

BuzzFeed DIY

BuzzFeed FWD

buzzfeedmain9.png

BuzzFeed POL